top of page

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

DADES IDENTIFICATIVES

 • Nom comercial: myllox

 • Denominació social: MYLLOX TECHNOLOGIES S.L.

 • CIF: B56323710

 • Domicili social: C/Tirso de Molina, 36 – 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)

 • Telèfon: 93 474 80 42

 • email: hola@myllox.com

 • Lloc web: https://www.myllox.com.

 • Dades mercantils: Societat Limitada, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 48924, Foli 179, Full número 601239.

OBJECTE

MYLLOX TECHNOLOGIES, S.L, (d'ara endavant “myllox”) com a responsable de la pàgina web (d'ara endavant el “Lloc Web”), posa a disposició de la Persona Usuària l'avís legal de referència, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions previstes a la Llei 34/ 2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (d'ara endavant, “LSSI”), així com informar tots els usuaris sobre les condicions d'ús del mateix, (d'ara endavant les “Condicions d'Ús”).

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper de Persona Usuària (d'ara endavant Persona Usuària), i implica l'acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses a les presents Condicions d'Ús. A través del Lloc Web, myllox facilita a les Persones Usuàries l'accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a la seva disposició.

myllox, es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al Lloc Web, sense que hi hagi l'obligació de preavisar o posar en coneixement de les Persones Usuàries aquestes obligacions, i és suficient la publicació al Lloc Web de myllox.

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

L'accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats per myllox té caràcter gratuït, si bé algun dels serveis i continguts proporcionats per myllox a través del Lloc Web poden estar subjectes a la contractació prèvia i al pagament d'una quantitat, la qual cosa s'especificarà al document corresponent a subscriure. Així mateix, l'ús d'alguns dels serveis necessitarà l'emplenament previ del corresponent formulari o procés de registre de Persona Usuària. Aquest procés s'efectuarà en la forma expressament indicada.

 

Queda prohibit l'accés al Lloc Web per part de menors de 14 anys, llevat que comptin amb l'autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumeix que l'accés realitzat per un menor al Lloc Web s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals.

 

Tota la informació que facilita la Persona Usuària ha de ser veraç, concreta i exacta i en cap moment no ha d'infringir la normativa vigent especialment en matèria de seguretat i confidencialitat. A aquest efecte, la Persona Usuària garanteix l'autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis contractats.

Serà responsabilitat de la Persona Usuària mantenir tota la informació facilitada a myllox permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de les dades. En tot cas, la Persona Usuària serà l'única responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi myllox i/o tercers.

UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

La Persona Usuària es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat a la legislació aplicable ia les presents Condicions d'Ús, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, la Persona Usuària s'abstindrà d'utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d'equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de myllox.

En particular, a títol enunciatiu, però no limitatiu, la Persona Usuària es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers cap mena d'informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments , programari i en general qualsevol classe de material que:

 • sigui contrària, menysprea o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l'ordre públic;

 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició sexual;

 • sigui contrari al dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

 • de qualsevol manera, perjudiqui la credibilitat de myllox o de tercers; i

 • constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

RESPONSABILITATS I GARANTÍES

 

myllox s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al Lloc Web, especialment en els casos que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè. Aquest Lloc Web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, myllox no garanteix la inexistència de determinats errors de programació, així com determinats supòsits de força major o circumstàncies que podrien impossibilitar l'accés al Lloc Web o el funcionament normal.

myllox no atorga cap garantia ni es fa responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin generar-se a col·lació de la manca de disponibilitat i normal funcionament del Lloc Web o dels seus serveis i continguts; de l'existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; de l'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a les presents Condicions d'Ús; o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i funcionalitats a disposició dels usuaris al Lloc Web.

myllox no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l'ús il·legal o indegut del present Lloc Web.

ENLLAÇOS (LINKS)

Des del Lloc Web és possible que se't redirigeixi a continguts de tercers. Per això, has de tenir en compte que des de myllox no podem controlar els continguts introduïts pels tercers. En conseqüència, myllox no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts.

ÚS DE COOKIES

El Lloc Web de myllox pot utilitzar Cookies per dur a terme determinades funcions que són considerades  imprescindibles per al correcte funcionament d'aquest. Per a més informació en relació amb l'ús de Cookies per aquest Lloc Web podeu consultar la nostra Política de Cookies.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

myllox compleix la normativa en matèria de protecció de dades personals. Per a més informació en relació amb el tractament de les teves dades personals pots consultar la nostra Política de Privacitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Lloc Web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat de myllox. En qualsevol cas, myllox disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors si aquests drets no fossin de la seva titularitat.

Tots els continguts del Lloc Web estan degudament protegits per la normativa en matèria de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas, llevat de manifestació expressa, l'accés o ús del Lloc Web i/o dels seus continguts i/o serveis, confereix a la Persona Usuària cap dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius que s'hi inclouen.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o servei inclosos al Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit de myllox o, si escau, del titular dels drets corresponents.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest Lloc Web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i els Tribunals de Barcelona.

DARRERA REVISIÓ: Maig 2024.

bottom of page