top of page
Asset 38h.png

quins ajuts pots gestionar
amb myllox?

Fons NextGeneration per a actuacions de millora de l'eficiència energètica 

Apartamento

Habitatges

Programa 4dels fons Next Generation

Obres de millora de l'eficiència i estalvi energètic realitzades en habitatges o cases unifamiliars, entre d'altres:

canvi de finestres

instal·lació d'equips de climatització (fred/calor)

addició d´aïllament per l´interior de la façana

Actuacions subvencionables:

Destinataris:

  • Propietaris, llogaters,  usufructuaris.

  • Comunitats de propietaris,propietaris agrupats, cooperatives de propietaris.

  • Empreses.
  • Administració i organismes públics.

Quanties màximes subvencionables:

Cost
mínim*

+1.000€

Import de l'ajuda

40%

del cost total

Ajuda màxima

3.000€

* Es poden incloure els honoraris professionals, el cost del projecte, informes tècnics o certificats necessaris i les despeses administratives, entre d'altres.

Edificis

Programa 3 dels fons Next Generation

Actuacions subvencionables:

Obres de millora de l'eficiència i estalvi energètic realitzades a edificis d'habitatges unifamiliars o plurifamiliars.

Millores que suposin com a mínim una reducció del 30% del consum d'energia primària no renovable. 

Destinataris:

  • Propietaris, usufructuaris.

  • Comunitats de propietaris,propietaris agrupats, cooperatives de propietaris.

  • Empreses.

Import de l'ajuda

40%

entre el

Quanties màximes subvencionables:

i el 

80%

 del cost *

Import màxim de l'ajuda

18.800€

Destinataris:

* Es poden incloure els honoraris professionals, el cost del projecte, informes tècnics o certificats necessaris i les despeses administratives, entre d'altres.

Edificio residencial
Ells també t'ho expliquen

bottom of page